O carácter do Estado español, un debate sen superar.

“España é un Estado fascista”, “España é un Estado en vías de fascistización”, estas son as perlas que soltan día a día numerosos elementos da Vangarda Teórica non marxista-leninista no movemento comunista español, ao que hai que engadirlle as “novidosas” posturas que apareceron no movemento representadas polos centristas evitando non se posicionar, dicindo que nin é unha democracia burguesa nin é un réxime fascista, non ha de sorprendernos neles, é a típica resposta que dan a todos os problemas, unha posición ambigua co fin de “pescar” elementos en todas as frontes, evitando o enfrontamento directo entre a verdade revolucionaria e o revisionismo, o que permite que o marxismo-leninismo siga á zaga e o movemento non sexa capaz de romper coas desviacións teóricas que o asfixian e impiden a creación dun proxecto revolucionario coa capacidade da emancipación de todas as masas do mundo. Neste traballo tratarase de romper co revisionismo a través da superación do debate Estado fascista-Estado democrático burgués, demostrando que a forma de dominación da burguesía no aparato estatal español é a democracia burguesa coas características propias da fase superior do capitalismo, o que a diferenza da democracia burguesa liberal do capitalismo pre-monopolista e do fascismo. Ademais trataremos as consecuencias na estratexia para chegar ao socialismo que ten considerar a forma de ditadura da burguesía en España como fascista, ao mesmo tempo que se presenta cal sería a estratexia fiel a unha liña revolucionaria, superando as limitacións do anterior ciclo revolucionario e demostrando a inutilidade de etapas intermedias procedentes da asimilación dogmática de concepcións marxistas propias do “marxismo de Outubro”1, as cales nin entón eran correctas. Continue reading

El carácter del Estado español, un debate sin superar.

“España es un Estado fascista”, “España es un Estado en vías de fascistización”, estas son las perlas que sueltan día a día numerosos elementos de la vanguardia teórica no marxista-leninista en el movimiento comunista español, a lo que hay que añadirle las “novedosas” posturas que han aparecido en el movimiento representadas por los centristas evitando no posicionarse, diciendo que ni es una democracia burguesa ni es un régimen fascista, no ha de sorprendernos en ellos, es la típica respuesta que dan a todos los problemas, una posición ambigua con el fin de “pescar” elementos en todos los frentes, evitando el enfrentamiento directo entre la verdad revolucionaria y el revisionismo, lo que permite que el marxismo-leninismo siga a la zaga y el movimiento no sea capaz de romper con las desviaciones teóricas que lo asfixian e impiden la creación de un proyecto revolucionario con la capacidad de la emancipación de todas las masas del mundo. En este trabajo se tratará de romper con el revisionismo a través de la superación del debate Estado fascista-Estado democrático burgués, demostrando que la forma de dominación de la burguesía en el aparato estatal español es la democracia burguesa con las características propias de la fase superior del capitalismo, lo que la diferencia de la democracia burguesa liberal del capitalismo pre-monopolista y del fascismo. Además trataremos las consecuencias en la estrategia para llegar al socialismo que tiene considerar la forma de dictadura de la burguesía en España como fascista , al mismo tiempo que se presenta cual sería la estrategia fiel a una línea revolucionaria, superando las limitaciones del anterior ciclo revolucionario y demostrando la inutilidad de etapas intermedias procedentes de la asimilación dogmática de concepciones marxistas propias del “marxismo de Octubre”1, las cuales ni entonces eran correctas. Continue reading

El positivismo del sentido común y la dialéctica materialista

La entera doctrina marxista tiene su fundamento en la certeza de que el método del materialismo dialéctico es el correcto método de estudio científico, y que modificar este o adulterarlo con elementos extraños lleva inevitablemente a una violentación del propio marxismo, derivando en desviaciones izquierdistas o derechistas.

Es fundamental, pues, comprender la necesidad de hacer una crítica del «buen sentido común», no tanto para tratar de ganar individuos e incorporarlos a nuestro movimiento como para depurarnos a nosotras mismas de los prejuicios burgueses que, por pura inmanencia, manifestamos. En efecto, al tratar las cuestiones ideológicas la primera enemiga a vencer somos nosotras o, mejor dicho, nuestro «yo» burgués, la contaminación que necesariamente nos afecta como elementos inmersos en las dinámicas del capitalismo. Especialmente cuando el único proceso revolucionario posible en nuestra época, el surgir histórico de la sociedad comunista, debe ser siempre guiado por la consciencia y nunca abandonado a ciegas fuerzas que se le escapen al control del proletariado. Pues la comprensión de la necesidad no supone inmediatamente la libertad, pese a ser su presupuesto fundamental, sino que esta debe ser realizada mediante la práctica consciente. De poco sirve conocer las leyes que rigen la sociedad de clases si nos dejamos llevar por el arbitrio de un devenir histórico que es erróneamente interpretado de forma mecanicista-economicista. Como ya fue demostrado reiteradas veces, tal cosa sólo conduce a la restauración o reforzamiento del capitalismo.

Continue reading

O positivismo do sentido común e a dialéitica materialista

A enteira doutrina marxista ten o seu fundamento na certeza de que o método do materialismo dialéitico é o correuto método de estudo científico, e que modificar este ou adulteralo con elementos estraños leva inevitabelmente a unha violentación do propio marxismo, derivando en desviacións esquerdistas ou dereitistas.

É fundamental, pois, comprender a necesidade de facer unha crítica do «bo sentido común», non tanto pra tratar de gañar individuos e incorporalos ao noso movemento coma pra depurarnos a nós mesmas dos prexuízos burgueses que, por pura inmanencia, manifestamos. Nefeuto, ao tratarmos as cuestións ideolóxicas a primeira inimiga a vencer somos nós ou, mellor dito, o noso «eu» burgués, a contaminación que necesariamente nos afecta coma elementos inmersos nas dinámicas do capitalismo. Especialmente cando o único proceso revolucionario posíbel na nosa época, o xurdir hestórico da sociedade comunista, debe ser sempre guiado pola consciencia e nunca abandoado a cegas forzas que se lle escapen ao control do proletariado. Pois a comprensión da necesidade non supón inmediatamente a liberdade, pese a ser o seu presuposto fundamental, senón que esta debe ser realizada mediante a práctica consciente. De pouco serve coñecer as leis que rexen a sociedade de clases se nos deixamos levar polo arbitrio dun devir hestórico que é erroneamente interpretado ao xeito mecanicista-economicista. Como xa foi reiteradas veces demostrado, tal cousa só conduce á restauración ou reforzamento do capitalismo.

Continue reading

O marxismo e o xénero

As categorías son formas do ser, determinacións de eisistenza

Karl Marx

Unha das cuestións máis complicadas que se nos presenta hoxe en día ás comunistas é o tema da loita pola liberación da opresión de xénero. Coma fronte a toda problemática, un posicionamento irreflexivo adoita levar ao erro e, máis frecuentemente, á imposibilidade de xustificar a propia postura. Isto fai que torne automaticamente nunha mera opinión e de ningún xeito poida formar parte dun discurso político ourientado a acadar obxectivos revolucionarios.

O presente artigo somentes busca plantexar un feixe de cuestións relativas á recuperación do marxismo coma ferramenta de análise íntegra da totalidade do ser social e, especificamente, á reunificación da loita de clases e a loita de xéneros na mesma doutrina. Como agardo que saiba o leitor, non podemos baixar a garda en ningún intre nin omitir críticas por moi superficiaes que asemellen. En definitiva: non podemos deixar títere sen cabeza. As marxistas actuaes, coma herdeiras do movemento revolucionario do pasado, debemos sintetizar no noso programa a loita contra todo tipo de opresión e, cabe dicilo, non unicamente por valores éticos. Non obstante, esta é unha cuestión que xa se desenvolverá a medida que avance a análise que presento.

Continue reading

El marxismo y el género

Las categorías son formas del ser, determinaciones de existencia

Karl Marx

Una de las cuestiones más complicadas que se nos presenta hoy en día a las comunistas es el tema de la lucha por la liberación de la opresión de género. Como frente a toda problemática, un posicionamiento irreflexivo suele llevar al error y, más frecuentemente, a la imposibilidad de justificar la propia postura. Esto hace que se vuelva instantáneamente una mera opinión y que de ningún modo pueda formar parte de un discurso político orientado a alcanzar objetivos revolucionarios.

El artículo presente sólo busca plantear un puñado de cuestiones relativas a la recuperación del marxismo como herramienta de análisis íntegro de la totalidad del ser social y, específicamente, a la reunificación de la lucha de clases y a la lucha de géneros en la misma doctrina. Como espero que sepa el lector, no podemos bajar la guardia en ningún momento ni omitir críticas por muy superficiales que parezcan. En definitiva: no podemos dejar títere sin cabeza. Las marxistas actuales, como herederas del movimiento revolucionario del pasado, debemos sintetizar en nuestro programa la lucha contra todo tipo de opresión y, cabe decirlo, no únicamente por valores éticos. No obstante, esta es una cuestión que ya se desarrollará a medida que avance el análisis que presento.

Continue reading

Colaboración | Crítica a FRPC

Hoy os traemos, en calidad de colaboración, una interesante crítica del compañero Genís a la joven organización FRCP (Front Revolucionari dels Països Catalans). Esperamos, en consonancia con el autor, que este documento sirva de acicate para estimular la lucha de líneas en el seno de la vanguardia teórica y el propio colectivo, para así dar unos pequeños pero inestimables pasos en las tareas de reconstitución ideológica del comunismo y del partido comunista del Estado español. Podéis descargar el documento en pdf aquí.

Continue reading

La incomprensión de la dialéctica y el dogmatismo

El gris ballet dialéctico del ser social nos ofrece una vez más una actuación desesperanzadora. Frente al colapso del Ciclo Revolucionario de Octubre (1917-1989), el Movimiento Comunista se encuentra en una encrucijada: escoger entre claudicar, subordinarse definitivamente al capital, asumir que no lo puede tumbar y [seguir ilusionado con] dedicarse a mendigarle migajas del pastel a la clase dominante o, por el contrario, plantear una nueva línea revolucionaria y tomar el cielo por asalto.

Pero hoy no nos enfrentamos a tal situación por casualidad o como mero eco de la caída del campo socialista. El escenario en el que nos toca actuar es asimismo producto de décadas de descomposición ideológica propiciada por un acriticismo teórico y la inserción disimulada de tendencias ideológicas burguesas en el seno del propio movimiento.

Continue reading

A incomprensión da dialéitica e o dogmatismo

O gris ballet dialéitico do ser social ofrécenos unha vez máis unha actuación desespranzadora. Fronte ao colapso do Ciclo Revolucionario de Outubro (1917-1989), o Movemento Comunista atópase nunha encrucillada: escoller antre claudicar, subordinarse definitivamente ao capital, asumir que non o pode tumbar e [seguir a] dedicarse a mendigarlle frangullas do pastel á clase dominante ou, pola contra, plantexar unha nova liña revolucionaria e tomar o ceo por asalto.

Mais hoxe non nos enfrontamos a tal situación por casualidade ou como mero eco da caída do eido socialista. O escenario no que nos toca actuar é asimesmo produto de décadas de descomposición ideolóxica propiciada por un acriticismo teórico e a inserción disimulada de tendenzas ideolóxicas burguesas no seo do propio movemento.

Continue reading

Non hai peor cego que o que non quere ver || Corea do Norte, a esperanza revisionista

Na situación que se nos presenta aos comunistas na actualidade, unha situación onde o marxismo foi derrotado, parece que moitos prefiren inventar unha realidade inexistente en vez de cumprir coa tarefa necesaria neste momento, a reconstitución ideolóxica do comunismo. E é que moitos ven socialismo e revolución onde non os hai, claro exemplo é o conflito ucraíno, onde as coñecidas como “milicias antifascistas” non son máis que grupos armados que loitan polos intereses do nacionalismo ultraconservador e imperialismo ruso, isto non quere dicir que neses grupos non existan de verdade comunistas, pero o bando que están a apoiar non é nin antifascista, nin comunista, nin nada que se poida relacionar co marxismo. Outro exemplo son as loitas de resistencia como Gamonal, onde o proletariado nos deixa claro que non fai falta ningún comunista para que se dean estas loitas nin para dirixilas, xa que son loitas onde se pon de manifesto a conciencia en si da clase traballadora, unha conciencia que non é revolucionaria e que está baixo os marcos do capitalismo non obstante, moitos “comunistas” ven aí un claro exemplo de que a revolución está preto, mentres tanto, o marxismo segue sufrindo os efectos da súa derrota e segue atado a unhas limitacións que han de ser superadas para poder rearticular o proxecto revolucionario a nivel mundial. O tema que trataremos hoxe é outro exemplo desta tendencia que busca unha esperanza de forma equivocada, imos analizar a Corea do Norte, centrándonos tanto no Juche, unha teoría que como veremos non é marxismo, coma na súa organización económica e social, a cal nada ten que ver co socialismo.

  Continue reading